Gazette Notices » SARS

Dated
Title Pages
Days
2017/03/24
Regulation Gazette No. 40713, R 10701, Vol. 621    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 3 (No 3/1/722), Government Notice No. 266
1
5
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 3 (No 3/1/722), Government Notice No. 266
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 5 (No 5/3/111), Government Notice No. 265
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 5 (No 5/3/111), Government Notice No. 265
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1568), Government Notice No. 264
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1568), Government Notice No. 264
1
2017/03/17
Regulation Gazette No. 40696, R 10700, Vol. 621    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no (2/1/380), Government Notice No. 239
4
12
Customsand Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 2 (2/1/380), Government Notice No. 239
1
Regulation Gazette No. 40692, R 10699, Vol. 621    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1566), Government Notice No. 236
5
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1566), Government Notice No. 236
1
2017/03/03
Regulation Gazette No. 40661, R 10696, Vol. 621    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1565), Government Notice No. 199
3
26
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1565), Government Notice No. 199
5
National Gazette No. 40660, Vol. 621    
Inkomstebelastingwet (58/1962) » Bepaling van Skaal per Kilometer ten opsigte van Motorvoertuie vir Doeleindes van Artikel 8(1)(b)(ii) en (iii) van die Wet, Government Notice No. 195
9
Income Tax Act (58/1962) » Fixing of Rates per Kilometre in respect of Motor Vehicles for the purposes of section 8(1)(b)(ii) and (iii) of the Act, Government Notice No. 195
3
Inkomstebelastingwet (58/1962) » Bepaling van Dagtoelae ten opsigte van Etes en Toevallige Uitgawes vir Doeleindes van Artikel 8(1) van die Wet, Government Notice No. 194
23
Income Tax Act (58/1962) » Determination of the Daily Amount in respect of Meals and Incidental Costs for purposes of section 8(1) of the Act, Government Notice No. 194
7