Gazette Notices » SARS

Dated
Title Pages
Days
2017/07/21
Regulation Gazette No. 40993, R 10740, Vol. 625    
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 2 (2/1/381), Government Notice No. 696
1
3
2017/06/23
Regulation Gazette No. 40934, R 10732, Vol. 624    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1572), Government Notice No. 600
4
31
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1572), Government Notice No. 600
1
National Gazette No. 40930, Vol. 624    
Inkomstebelastingwet, 1962 » Ooreenkoms tussen die Regering van die Republiek van SA en die Regering van die Vorstedom Monaco vir die uitruil van inligting met betrekking tot belastingaangeleenthede, Government Notice No. 593
9
Income Tax Act, 1962 » Agreement between the Government of the Republic of SA and the Government of the Principality of Monaco for the exchange of information relating to tax matters, Government Notice No. 593
9
Inkomstebelastingwet, 1962 » Ooreenkoms tussen die Regering van die Republiek van Suid-Afrika en die Regering van die Republiek Costa Rica vir die uitruil van inligting met betrekking tot belastingaangeleenthede, Government Notice No. 592
9
Income Tax Act, 1962 » Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of Costa Rica for the exchange of information relating to tax matters, Government Notice No. 592
9
2017/06/09
National Gazette No. 40898, Vol. 624    
Wet op Belastingadministrasie (28/2011) » Opgawes ingevolge artikel 25 van die Wet op Belastingadministrasie, Government Notice No. 547
12
45
Tax Administration Act (28/2011) » Returns to be submitted by a person in terms of section of the Tax Administration Act, Government Notice No. 547
4
2017/05/19
Regulation Gazette No. 40846, R 10719, Vol. 623    
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Rules (DAR/168), Government Notice No. 431
1
66
2017/04/13
National Gazette No. 40785, Vol. 622    
Inkomstebelastingwet, 1962 » Ooreenkoms tussen die Regering van die Republiek van Suid-Afrika en die Regering van Grenada vir die uitruil van inligting met betrekking tot belastingaangeleenthede, Government Notice No. 355
10
102
Income Tax Act, 1962 » Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of Grenada for the exchange of information relating to tax matters, Government Notice No. 355
10
2017/04/07
National Gazette No. 40772, Vol. 622    
Inkomstebelastingwet (58/1962) » Kennisgewing uitgevaardig ingevolge Paragraaf 14(3)(a) van die vierde bylae by die Wet, Government Notice No. 340
3
108
Income Tax Act (58/1962) » Notice issued in terms of Paragraph 14(3)(a) of the Fourth Schedule to the Act, Government Notice No. 340
1