Gazette Notices » SARS

Dated
Title Pages
Days
2017/05/19
Regulation Gazette No. 40846, R 10719, Vol. 623    
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Rules (DAR/168), Government Notice No. 431
1
10
2017/04/13
National Gazette No. 40785, Vol. 622    
Inkomstebelastingwet, 1962 » Ooreenkoms tussen die Regering van die Republiek van Suid-Afrika en die Regering van Grenada vir die uitruil van inligting met betrekking tot belastingaangeleenthede, Government Notice No. 355
10
46
Income Tax Act, 1962 » Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of Grenada for the exchange of information relating to tax matters, Government Notice No. 355
10
2017/04/07
National Gazette No. 40772, Vol. 622    
Inkomstebelastingwet (58/1962) » Kennisgewing uitgevaardig ingevolge Paragraaf 14(3)(a) van die vierde bylae by die Wet, Government Notice No. 340
3
52
Income Tax Act (58/1962) » Notice issued in terms of Paragraph 14(3)(a) of the Fourth Schedule to the Act, Government Notice No. 340
1
2017/03/31
Regulation Gazette No. 40734, R 10703, Vol. 621    
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1570), Government Notice No. 295
5
59
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1570), Government Notice No. 295
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/5B/163), Government Notice No. 294
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/5B/163), Government Notice No. 294
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/5A/162), Government Notice No. 293
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/5A/162), Government Notice No. 293
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 6 (No 6/3/45), Government Notice No. 292
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 6 (No 6/3/45), Government Notice No. 292
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1571), Government Notice No. 291
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/1/1571), Government Notice No. 291
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/1/1569), Government Notice No. 290
2