Documents

Provincial Gazette for Gauteng No. 4, 13 January 2021, Vol. 27

Summary 20210113 - Provincial Gazette for Gauteng No. 4 of 13-January-2021, Volume 27, 112 page(s), 115 notice(s), 9.1Mb
Publication  Provincial Gazettes (Gauteng)Dated
Title Pages
Days
2021/01/13 Mogale City Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2018 » Erf 17730, Kagiso Extention 13, General Notice No. 2
1
15
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 325, the Reeds, General Notice No. 9
1
Stad Tshwane Verordening op Grondgebruikbestuur, 2016 » Erf 325, the Reeds, General Notice No. 9
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-law, 2019 » Erf 497, Strubenvale, General Notice No. 10
1
City of Tshwane Land use Management By-law, 2016 » Erf 1355, Sinoville, Pretoria, General Notice No. 18
1
Stad van Tshwane Grond Gebruiksbestuursplan Bywette, 2016 » Erf 1355, Sinoville, Pretoria, General Notice No. 18
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Remainder of Erf 482, Bertrams, General Notice No. 19
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2019 » Erven 632 and 633, Lilianton Extension 13, General Notice No. 20
1
Midvaal Local Municipality Land use Management By-law, 2016 » Portion 81 (a portion of the Remainder of Portion 5) of the Farm Waterval no 150-IR, General Notice No. 21
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 1247, Bryanston, General Notice No. 22
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 1765, Bryanston, General Notice No. 23
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 87, Craighall Park, General Notice No. 24
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Portion 32 of Erf 535, Sandown Extension 24, General Notice No. 25
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 86 and 87, Hyde Park, General Notice No. 26
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 67, Remainder of Erf 104 and Remainder of Erf 457, Illovo, General Notice No. 27
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 106, 107 and 108, Illovo, General Notice No. 28
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 175, Hyde Park Extension 11, General Notice No. 29
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 832, Hurlingham Extension 5, General Notice No. 30
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 334 and 335, Crosby, General Notice No. 31
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 7263, Diepsloot West Extension 13 Township, General Notice No. 32
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 2798, Northcliff Extension 9, General Notice No. 33
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 286, Saxonwold, General Notice No. 34
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 1716, Houghton Estate, General Notice No. 35
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Portion 2 of Erf 1978, Orange Grove, General Notice No. 36
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 2985, 2986, 2987 and 2988, Lenasia Extension 2, General Notice No. 37
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 334 and 335, Crosby, General Notice No. 38
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 334 and 335, Crosby, General Notice No. 39
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 4374, Bryanston Extension 27, General Notice No. 40
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 1714, Lyttelton Manor Extension 3, General Notice No. 41
1
Stad Tshwane Verordening op Grondgebruikbestuur, 2016 » Erf 1714, Lyttelton Manor-uitbreiding 3, General Notice No. 41
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Portion 31 (a portion of Portion 2) of the Farm Tygervalley 334-JR, Pretoria, Gauteng, General Notice No. 42
1
Stad van Tshwane se Grondgebruiksbestuurverordening, 2016 » Gedeelte 31 (n gedeelte van Gedeelte 2) van die plaas Tygervalley 334-JR, Pretoria, Gauteng, General Notice No. 42
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Portion 1 of Erf 963, Waterkloof, Pretoria, General Notice No. 43
1
Stad van Tshwane Grond Gebruiksbestuursplan By-wette, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 963, Waterkloof, Pretoria, General Notice No. 43
1
National Environmental Management Act (107/1998) » Gauteng Environmental Implementation Plan 2020-2025 for implementation, General Notice No. 44
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Remainder of Erf 92, Parktown North, General Notice No. 45
1
Rand West City Local Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2017 » Erf 482, Randfontein Township, General Notice No. 46
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 310, Vanderbijlpark CW 1 Township, General Notice No. 47
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Portion 5 and Portion 6 of Erf 680, Asiatic Bazaar Extension 1, General Notice No. 48
1
Stad van Tshwane Grondgebruikbestuurverordening, 2016 » Gedeelte 5 en Gedeelte 6 van Erf 680, Asiatiese Bazaar-uitbreiding 1, General Notice No. 48
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 168, Dunkeld West, General Notice No. 49
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Amendment of Erf 5552, Lenasia Extension 5, Provincial Notice No. 5
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Amendment of Erven 3035 3036, Lenasia South Extension 3, Provincial Notice No. 6
1
Town-planning and Townships Ordinance (15/1986) » Notice of application for establishment of township » Bedfordview Extension 577, Provincial Notice No. 8
1
Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Kennisgewing van aansoek om stigting van dorp » Bedfordview-uitbreiding 577, Provincial Notice No. 8
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erven 2340, 2342 and 2343 Jeppestown, Provincial Notice No. 11
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Portion 1 of Erf 3, Bordeaux, Provincial Notice No. 12
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 294, Fourways, Provincial Notice No. 13
1
City of Tshwane Land use Management By-law, 2016 » Portion 78, of the Farm Haakdoornlaagte 277, Registration Division JR, Province of Gauteng, Provincial Notice No. 14
1
Stad van Tshwane Grondgebruiksbestuursverordening, 2016 » Gedeelte 78, van die Plaas Haakdoornlaagte 277, Registrasie Afdeling JR, Provinsie van Gauteng, Provincial Notice No. 14
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Doornpoort Extension 52, Provincial Notice No. 15
2
Stad van Tshwane Grondgebruikbestuurverordening, 2016 » Doornpoort-uitbreiding 52, Provincial Notice No. 15
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Portion 1 of Erf 466, Lochvaal, Provincial Notice No. 16
1
Emfuleni Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuur Verordeninge, 2018 » Gedeelte 1 van Erf 466, Lochvaal, Provincial Notice No. 16
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 227, Vanderbijl Park South East 3, Provincial Notice No. 17
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordeninge, 2018 » Erf 227, Vanderbijl Park South East 3, Provincial Notice No. 17
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 804, Vanderbijl Park South East no 1, Provincial Notice No. 18
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 804, Vanderbijl Park South East no 1, Provincial Notice No. 18
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 601, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 19
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 601, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 19
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 705, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 20
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 705, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 20
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 715, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 21
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 715, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 21
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 92, Bedworth Park, Provincial Notice No. 22
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 92, Bedworth Park, Provincial Notice No. 22
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 282, Bedworth Park, Provincial Notice No. 23
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 282, Bedworth Park, Provincial Notice No. 23
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 479, Dadaville, Provincial Notice No. 24
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 479, Dadaville, Provincial Notice No. 24
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 487, Bedworth Park, Provincial Notice No. 25
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 487, Bedworth Park, Provincial Notice No. 25
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 616, Vereeniging, Provincial Notice No. 26
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 616, Vereeniging, Provincial Notice No. 26
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 844, Bedworth Park, Provincial Notice No. 27
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 844, Bedworth Park, Provincial Notice No. 27
1
Emfuleni Local Municipality in terms of section 62(6) of the Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 535, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 28
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 535, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 28
1
Emfuleni Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Laws, 2018 » Erf 535, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 29
1
Emfuleni Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordenninge, 2018 » Erf 535, Vanderbijl Park South East no 7, Provincial Notice No. 29
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 2, Windsor Glen, Provincial Notice No. 30
1
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Erf 84/38, Norscot, Provincial Notice No. 31
1
Gauteng Gambling Act, 1995 » Application for the transfer of licences » Phumelela Gaming and Leisure Limited by the Gauteng Gambling Board to 4 Racing (Pty) Ltd, Provincial Notice No. 32
1
Gauteng Gambling Act, 1995 » Application for the transfer of a bookmaker licence » Betting world Proprietary Limited, Provincial Notice No. 33
1
Gauteng Gambling Act, 1995 » Application for the transfer of a bookmaker licence » Betting world Proprietary Limited, Provincial Notice No. 34
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Proposed Kameeldrift Extension 42, Provincial Notice No. 35
1
Stad Tshwane Grondgebruikbestuur, 2016 » Voorgestelde Kameeldrift-uitbreiding 42, Provincial Notice No. 35
1
Tshwane Town-planning Scheme, 2008 (Revised 2014) » Portion 25 of the Farm Vlakfontein 494-JQ, Provincial Notice No. 36
1
Tshwane-dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersien 2014) » Gedeelte 25 van die plaas Vlakfontein 494-JQ, Provincial Notice No. 36
1
Town-planning and Townships Ordinance (15/1986) » Mayberry Park Extension 2, Provincial Notice No. 37
3
City of Johannesburg Municipal Planning By-Law, 2016 » Rermainder of Portion 48, the Farm Hartebeestfontein no 312-IQ, Local Authority Notice No. 17
1
Town-planning and Townships Ordinance (15/1986) » Rezoning of Erf 462, Bedfordview Extension 111 Township, Local Authority Notice No. 18
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 61, Hammanskraal, Local Authority Notice No. 19
1
Stad van Tshwane Grondgebruik Bestuur By-wet, 2016 » Erf 61, Hammanskraal, Local Authority Notice No. 19
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 470, Lynnwood, Local Authority Notice No. 20
1
Stad van Tshwane Grondgebruik Bestuur By-wet, 2016 » Erf 470, Lynnwood, Local Authority Notice No. 20
1
Tshwane Town-planning Scheme, 2008 (Revised 2014) » Portion 293, Boschkop 369 JR, Local Authority Notice No. 21
1
Tshwane-dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersien 2014) » Gedeelte 293, Boschkop 369 JR, Local Authority Notice No. 21
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 470, Lynnwood, Local Authority Notice No. 22
1
Stad van Tshwane Grondgebruik Bestuur By-wet, 2016 » Erf 470, Lynnwood, Local Authority Notice No. 22
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 450, Lynnwood, Local Authority Notice No. 23
1
Stad van Tshwane Grondgebruik Bestuur Bywet, 2016 » Erf 450, Lynnwood, Local Authority Notice No. 23
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2019 » Erf 1878, Witfontein Extension 91, Local Authority Notice No. 24
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2019 » Remainder of Erf 1868, Witfontein Extension 86, Local Authority Notice No. 25
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2019 » Remainder of Erf 1865, Witfontein Extension 85, Local Authority Notice No. 26
1
City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality Spatial Planning and Land use Management By-law, 2019 » van Eck Park Extension 2, Local Authority Notice No. 27
1
Lesedi Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2015 » Farm Tamboekiesfontein no 696 IR, Local Authority Notice No. 28
1
Town-planning and Townships Ordinance (15/1986) » Erven 182 and 184, St Andrews Extension 10 Township, Local Authority Notice No. 29
1
Gauteng Removal of Restrictions Act (3/1996) » Rezoning of Erf 221, Illiondale Township, Local Authority Notice No. 30
1
City of Tshwane Land use Management By-Law, 2016 » Erf 61, Hammanskraal, Local Authority Notice No. 31
1
Stad van Tshwane Grondgebruik Bestuur By-wet, 2016 » Erf 61, Hammanskraal, Local Authority Notice No. 31
1
Tshwane Town-planning Scheme, 2008 (Revised 2014) » Erf 437, Silverton, Local Authority Notice No. 32
1
Stad van Tshwane Grondgebruikbestuur, 2016 » Erf 437, Silverton, Local Authority Notice No. 32
1
Tshwane Town-planning Scheme, 2008 (Revised 2014) » Erf 990, Sunnyside, Local Authority Notice No. 33
4
Tshwane-dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersiene 2014) » Erf 990, Sunnyside, Local Authority Notice No. 33
4
112 pages for Gazette No. 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Gauteng) as they are published

Email address