General Notice No. 9 of 2020

Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 »...
Title Kgetlengrivier Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 10 (n gedeelte van Gedeelte 1), van die plaas Middelfontein Nr 361, Registrasie Afdeling J Q , Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8093 of 28 January, 2020, 1 page(s), 108Kb