Provincial Notice No. 132 of 2019

Madibeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Restant...
Title Madibeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2016 » Restant van Gedeelte 10, Restant van Gedeelte 11, Restant van Gedeelte 12, en Gedeelte 104 van die Plaas Buffelsfontein 465, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provin
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8039 of 23 July, 2019, 1 page(s), 44.2Kb