General Notice No. 69 of 2020

Madibeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Verordening, 2016 »...
Title Madibeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Verordening, 2016 » Resterende Gedeelte van Gedeelte 77 (n gedeelte van Gedeelte 73) van die plaas Beestkraal no 199-JQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8149 of 29 September, 2020, 1 page(s), 107Kb