Provincial Notice No. 41 of 2020

Mbombela By-Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbeheer, 2015 » Hersonering van Erf 2579,...
Title Mbombela By-Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbeheer, 2015 » Hersonering van Erf 2579, Nelspruit-uitbreiding 10-dorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3140 of 06 March, 2020, 1 page(s), 137Kb