General Notice No. 126 of 2018

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 187 [konsolidasie van Gedeeltes 158, 175 en 186...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 187 [konsolidasie van Gedeeltes 158, 175 en 186 (gedeelte van Gedeelte 77)] van die plaas Hartbeestpoort 482-JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7950 of 30 October, 2018, 1 page(s), 133Kb