Provincial Notice No. 93 of 2015

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van Erf 491, Rustenburg
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van Erf 491, Rustenburg
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7552 of 06 October, 2015, 1 page(s), 139Kb