Provincial Notice No. 88 of 2015

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte van die Restant van Gedeelte 1 van die Plaas...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte van die Restant van Gedeelte 1 van die Plaas Losperfontein 405
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7552 of 06 October, 2015, 1 page(s), 115Kb