Proclamation No. 27 of 2020

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Hersonering van Gedeelte 410 van die plaas Pusela 555-LT
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Hersonering van Gedeelte 410 van die plaas Pusela 555-LT
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3099 of 04 September, 2020, 1 page(s), 42.6Kb