General Notice No. 64 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van die plaas...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Resterende Gedeelte van Gedeelte 1 van die plaas Townlands of Klerksdorp 424
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 111Kb