General Notice No. 63 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 van die plaas...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 van die plaas Wolmaransstad Town and Townlands 184
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 1 page(s), 150Kb