General Notice No. 844 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 » Erf 760, Kempton Park Uitbreiding 2; Hoewe R/182, Pomona...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 » Erf 760, Kempton Park Uitbreiding 2; Hoewe R/182, Pomona Estates Landbouhoewes en Gedeelte 321 van die plaas Rietfontein 31 I R; and Erwe 2208 en 2209, Glen Erasmia Uitbreiding 19
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 30.4Kb