Proclamation No. 15 of 2020

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » Erf 114 en 115, Tzaneen Uitbreiding...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » Erf 114 en 115, Tzaneen Uitbreiding 2; en Erf 2202, Tzaneen Uitbreiding 2
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3073 of 20 March, 2020, 1 page(s), 44.8Kb