General Notice No. 841 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (saamgelees met Spluma (16/2013) » Erf 965, Selcourt Dorp
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (saamgelees met Spluma (16/2013) » Erf 965, Selcourt Dorp
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 43.0Kb