General Notice No. 90 of 2018

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1989 (15/1986) » Resterende gedeelte van Gedeelte 70 (n gedeelte van...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1989 (15/1986) » Resterende gedeelte van Gedeelte 70 (n gedeelte van Gedeelte 56) en Gedeelte 233 (n gedeelte van Gedeelte 70) van die plaas Waterkloof no 305
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7928 of 21 August, 2018, 1 page(s), 147Kb