General Notice No. 27 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 200 van die plaas Nooitgedacht no 434-IP,...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 200 van die plaas Nooitgedacht no 434-IP, die Restant van Gedeelte 3 en die Restant van die plaas Vaalkop no 439-IP, Noord-wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7991 of 12 March, 2019, 1 page(s), 70.3Kb