Provincial Notice No. 95 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Gedeelte 33, Resterende Gedeelte van Gedeelte 42, n gedeelte van Gedeelte 71 (ged van Ged 6) , n gedeelte van Gedeelte 73 (ged van Ged 5), Gedeelte 74 (ged van Ged 6), Gedeelte 75 (ged van Ged 48) en Gedeelte 76 (ged van Ged 16) van die plaas Waterval 303, Registrasieafdeling J Q , Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8010 of 28 May, 2019, 6 page(s), 169Kb