Provincial Notice No. 23 of 2020

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Resterende Gedeelte van Gedeelte 2 en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 9 van die Plaas Elandsfontein 102, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8097 of 11 February, 2020, 1 page(s), 36.7Kb