General Notice No. 8 of 2020

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Resterende Gedeelte van Gedeelte 90 (n gedeelte van Gedeelte 89), van die plaas Boschhoek 103, Registrasie Afdeling J Q , Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8093 of 28 January, 2020, 1 page(s), 111Kb