Provincial Notice No. 163 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Resterende Gedeelte van Hoewe 11, Waterglen-landbouhoewes, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8054 of 27 August, 2019, 1 page(s), 37.4Kb