Provincial Notice No. 896 of 2019

Stad Tshwane Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016 » Hoewe 147, Laezonia Landbou Hoewes (wat uitgesluit gaan word...
Title Stad Tshwane Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016 » Hoewe 147, Laezonia Landbou Hoewes (wat uitgesluit gaan word en bekend sal staan as Gedeelte x van die Plaas Doornrandje 386-JR)
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 34.6Kb