Local Authority Notice No. 169 of 2019

Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Hersonering van die...
Title Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Hersonering van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 van Erf 353, Potchefstroom
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8070 of 05 November, 2019, 1 page(s), 136Kb