Local Authority Notice No. 148 of 2019

Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Kennisgewing van...
Title Tlokwe Stadsraad Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurskema Verordening, 2015 » Kennisgewing van aansoek om wysiging van Tlokwe-dorpsbeplanningskema, 2015, van die voorgestelde Gedeelte 11 van Erf 301, Potchefstroom (Nieuwestraat 148) - Wysigingskema 2305
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8056 of 03 September, 2019, 3 page(s), 149Kb