Local Authority Notice No. 147 of 2019

TlokweStadsraadRuimtelikeBeplanningenGrondgebruikbestuurskemaVerordening2015(die Verordening) » Gedeelte 8...
Title TlokweStadsraadRuimtelikeBeplanningenGrondgebruikbestuurskemaVerordening2015(die Verordening) » Gedeelte 8 van Erf 2659, Potchefstroom, Registrasie Afdeling IQ, Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8056 of 03 September, 2019, 1 page(s), 135Kb