General Notice No. 486 of 2020

Tshwane-dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersiene 2014) » Restant van Gedeelte 196 van die plaas Wonderboom 302...
Title Tshwane-dorpsbeplanningskema, 2008 (Hersiene 2014) » Restant van Gedeelte 196 van die plaas Wonderboom 302 JR; en Erf 3152, Ga-Rankuwa Eenheid 2
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 138 of 12 August, 2020, 2 page(s), 97.5Kb