Isaziso Sikamasipala No. 56 of 2013

Ukuhlinzekela ukwabiwa kwezimali maphakathi nonyakamali esiKhwameni Semali Yesifundazwe ngokwezidingo zesiFundazwe...
Title Ukuhlinzekela ukwabiwa kwezimali maphakathi nonyakamali esiKhwameni Semali Yesifundazwe ngokwezidingo zesiFundazwe onyakeni wezimali ka-2012/13 ophela mhla zingama-31 kuNdasa 2013 kanye nokuhlinzekela ezinye izindaba eziphathelene nakho
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 968 of 13 June, 2013, 14 page(s), 298Kb