Municipal Notice No. 73 of 2019

Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkings Wet (84/1967) » Opheffing van beperkende...
Title Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkings Wet (84/1967) » Opheffing van beperkende titelvoorwaardes t o v Erf 4090, Nealestraat 34, Beaconsfield, Kimberley
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2309 of 25 November, 2019, 1 page(s), 1.2Mb