Gazette Notices » Justice

Dated
Title Pages
Days
2021/07/23
National Gazette No. 44881, Vol. 673    
Artikel 21(4)(b) van die Wet op die Nasionale Kernreguleerder Wet (47/1999) » Kennis geskied hiermee vir die hou van openbare verhore rakende die aansoek om lisensie (Kern Installasie Perseel lisensie), ontvang van Eskom Holdings SOC Beperk vir die Thyspunt-perseel in die Oos-Kaap
2
5
Mineral Resources and Energy, Department of / Mineraalbronne en Energie, Departement van 645 (Section 21(4)(b) of the National Nuclear Regulator Act (47/1999) » Notice is hereby given for holding public hearings relating to the Nuclear Installation Site licence (NISl) application received from Eskom Holdings SOC limited for the Thyspunt site located in the Eastern Cape Province
1
Protection of Personal information Act (POPIA) (4/2013) » Notice of Code of Conduct » Rockjumpter Birding Tours CC and Willcom (Pty) ltd
3
2021/07/16
Regulation Gazette No. 44868, R 11311, Vol. 673    
Disaster Management Act, 2002 » Directions in the Schedule to address, prevent and combat the spread of COVID-19 in all courts, court houses and justice service points in the Republic of South Africa, Government Notice No. 632
10
12
National Gazette No. 44860, Vol. 673    
Kommissiewet (8/1947) » Wysiging aan die Opdrag van die Geregtelike Kommissie van Ondersoek na bewerings van Staatskaping, Korrupsie en Bedrog in die Openbare Sektor, met inbegrip van Staatsorgane, Proclamation No. 31
4
Commissions Act (8/1947) » Amendments to the terms of reference of the Commission of Inquiry into allegations of state Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector including Organs of State, Proclamation No. 31
2
2021/07/09
National Gazette No. 44822, Vol. 673    
Superior Courts Act (10/2013) » Amendment notice for the Western Cape Division of the High Court of South Africa, General Notice No. 412
1
19
2021/07/02
National Gazette No. 44799, Vol. 673    
Promotion of Access to information Act (2/2000) » Description submitted in terms of section 15 (1), General Notice No. 398
7
26
2021/06/30
National Gazette No. 44785, Vol. 672    
Promotion of Access to information Act (2/2000) » Exemption of certain Private Bodies from Compiling Manual, Government Notice No. 397
6
28
National Gazette No. 44782, Vol. 672    
Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting Wet no 4, 2013 (No 4 of 2013) » Wysiging van Kennisgewing » Inligtings Reguleerder, General Notice No. 395
5
Protection of Personal information Act, 2013 (No 4 of 2013) » Amendment of Notice » information Regulator, General Notice No. 395
1
2021/06/25
National Gazette No. 44761, Vol. 672    
Protection of Personal Informaction Act (4/2013) » Amendment of notice » information Regulator, Government Notice No. 560
2
33
2021/06/11
Regulation Gazette No. 44700, R 11292, Vol. 672    
Mineral Resources and Energy, Department of / Mineraalbronne en Energie, Departement van R 501 Wet op die Nasionale Kernreguleerder (47/1999) » Regulasies oor die Langtermynbedryf van Kerninstallasies, Government Notice No. 500
10
47
Regstellingskennisgewing » Dien om Proklamasie no R 16, soos gepubliseer in Regulasiekoerant Nr 44546 van 7 Mei 2021, Government Notice No. 500
1
Correction Notice » Serves to correct Proclamation no R 16 as published in Regulation Gazette no 44546 of 7 may 2021, Government Notice No. 500
1
National Gazette No. 44690, Vol. 672    
Protection of Personal information Act (4/2013), (POPIA) » Notice in terms of section 61 (2) of the Act Code of Conduct » Banking Association South Africa (BASA), Government Notice No. 492
2
Free justice alerts
Type your email for free alerts on latest Department of Justice and Constitutional Development notices as they are published

Email address      

Links