Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
Yesterday
Regulation Gazette No. 41915, R 10869, Vol. 639    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande spesiale ondersoekeenheid » Ekurhuleni Metropolitaanse Munisipaliteit, Proclamation No. 28
3
1
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing special investigating unit » Ekurhuleni Metropolitan Municipality, Proclamation No. 28
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van Aangeleenthede na Bestaande Spesiale Ondersoekeenheid, Proclamation No. 27
3
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of Matters to Existing Special Investigating Unit, Proclamation No. 27
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande spesiale ondersoekeenheid » Ethekwini Metropolitaanse Munisipaliteit, Proclamation No. 26
3
Special Investigating Units and Specials Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing special investigating unit » Ethekwini Metropolitan Municipality, Proclamation No. 26
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Wysiging van Proklamasie no R 16 van 2018, Proclamation No. 25
1
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Amendment of Proclamation no R 16 of 2018, Proclamation No. 25
1
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 » Oordrag van werksaamhede kragtens artikel 97 van die Grondwet » Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike, 1998, Proclamation No. 24
1
Constitution of the Republic of South Africa, 1996 » Transfer of functions under section 97 of the Constitution » Recognition of Customary Marriages Act, 1998, Proclamation No. 24
1
2018/09/12
National Gazette No. 41902, Vol. 639    
Remuneration of Public Office Bearers Act (20/1998) » Recommendations on Pension and Medical Aid Benefits of the former President, mr JG Zuma, General Notice No. 549
5
10
2018/08/01
National Gazette No. 41813, Vol. 638    
Wet op die Suid-Afrikaanse Lugdiens (5/2007) » Oordrag van Administrasie, Bevoegdhede en Funksies deur Wet, Proclamation No. 23
4
52
South African Airways Act (5/2007) » Transfer of Administration, Powers and Functions Entrusted by Act, Proclamation No. 23
1
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address