Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
2019/11/08
Regulation Gazette No. 42828, R 11003, Vol. 653    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » uMngungundlovu Distrikmunisipaliteit, KwaZulu-Natal, Proclamation No. 58
3
4
Special Investigating Units and Special Tribunals (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit » Umgungundlovu District Municipality, KwaZulu-Natal, Proclamation No. 58
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Wysiging van Proklamasie no R 32 van 2019, Proclamation No. 57
1
Special Investigation Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Amendment of Proclamation no R 32 of 2019, Proclamation No. 57
1
2019/10/29
Regulation Gazette No. 42805, R 10998, Vol. 652    
Labour Laws Amendment Act (10/2018) » Commencement of the Act, Proclamation No. 56
5
14
2019/10/25
National Gazette No. 42798, Vol. 652    
Kommissiewet (8/1947) » Wysigings aan die Opdrag van die Kommissie van Ondersoek na bewerings oor onbehoorlikheid aangaande die Openbare Beleggingskorporasie, Proclamation No. 55
3
18
Commissions Act (8/1947) » Amendments to the Terms of Reference of the Commission of Inquiry into allegations of impropriety regarding the Public Investment Corporation, Proclamation No. 55
2
2019/10/18
Regulation Gazette No. 42773, R 10994, Vol. 652    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenhede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Suid-Afrikaanse Reguleringsowerheid vir Gesondheidsprodukte, Proclamation No. 54
2
25
Special Investigating Units and Special Tribunals (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit » South African Health Products Regulatory Authority, Proclamation No. 54
2
2019/10/11
National Gazette No. 42756, Vol. 652    
Town Planning and Townships Ordinance (15/1986) » Portion 91 (a portion of Portion 13) of the Farm Palmietfontein no 141-IR, Proclamation No. 53
7
32
2019/10/01
Regulation Gazette No. 42734, R 10990, Vol. 652    
Wet op Finansiële en Fiskale Kommissie (99/1997) » Bepaling van Vergoeding van Lede van Finansiële en Fiskale Kommissie, Proclamation No. 52
4
42
Financial and Fiscal Commission Act (99/1997) » Determination of Remuneration of Members of Financial and Fiscal Commission, Proclamation No. 52
1
2019/08/30
Regulation Gazette No. 42670, R 10980, Vol. 650    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid en Spesiale Tribunaal » Suid-Afrikaanse Spoorpendelkorporasie MSB Beperk (hierna verwys as die SASPK), Proclamation No. 51
2
74
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit » Passenger Rail Agency of South Africa SOC Limited (hereinafter referred to as PRASA), Proclamation No. 51
2
National Gazette No. 42669, Vol. 650    
Staatsdienswet, 1994 (gepromulgeer deur Proklamasie no 103 van 1994) » Wysiging van Bylae 2 by die Wet » Limpopo en Noord Wes Provinsies, Proclamation No. 50
2
Public Service Act, 1994 (promulgated under Proclamation no 103 of 1994) » Amendment of Schedule 2 to the Act » Limpopo and North West Provinces, Proclamation No. 50
2
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address