Local Authority Notice No. 56 of 2020

Makhado Munisipaliteit Ruimtelikebeplanning, Grondontwikkeling en Grondgebruikbestuur By-wet, 2016 »...
Title Makhado Munisipaliteit Ruimtelikebeplanning, Grondontwikkeling en Grondgebruikbestuur By-wet, 2016 » Hersonering van Erf 235, Elti Villas Uitbr 1; Hersonering van die Restant van Erf 2037, Louis Trichardt Uitbreiding 2; Hersonering van Gedeelte 7 van Erf 5051; hersonering van Gedeelte 1 van Erf 335, Louis Trichardt en hersonering van Erf 1532, Louis Trichardt
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3090 of 17 July, 2020, 1 page(s), 66.6Kb