Provincial Notice No. 89 of 2015

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Brits-uitbreiding 155
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Brits-uitbreiding 155
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7552 of 06 October, 2015, 1 page(s), 144Kb