Provincial Notice No. 75 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 1917, Pietersburg Extension 7
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 1917, Pietersburg Extension 7
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2842 of 04 August, 2017, 1 page(s), 121Kb