General Notice No. 117 of 2017

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2015 »...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2015 » Resterende gedeelte van Erf 1390, Rustenburg, Registrasie Afdeling J Q , Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7820 of 07 November, 2017, 1 page(s), 193Kb