General Notice No. 80 of 2019

Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 10769, Middelburg...
Title Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 10769, Middelburg Uitbreiding 26
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3097 of 25 October, 2019, 1 page(s), 134Kb