General Notice No. 102 of 2017

Victor Khanye Emalahleni Ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016, saamgelees met SPLUMA, 2013...
Title Victor Khanye Emalahleni Ruimtelikebeplanning en Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016, saamgelees met SPLUMA, 2013 » Restand gedeelte van Gedeelte 14 van die plaas Klipfontein 568, Registrasie Afdeling J R , Provinsie van Mpumalanga
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 2857 of 29 September, 2017, 1 page(s), 48.5Kb