Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
2017/08/18
Regulation Gazette No. 41055, R 10750, Vol. 626    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na Bestaande Spesiale Ondersoekeenheid, Proclamation No. 28
7
428
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit, Proclamation No. 28
2
Regulation Gazette No. 41046, R 10749, Vol. 626    
The National Land Transport Act (5/2009) » Regulations on Colour Coding and branding for minibuses and midibuses used for Minibus Taxi-Type Services, 2017, Proclamation No. 26
10
National Gazette No. 41047, Vol. 626    
Staatsdienswet, 1994 (gepromulgeer deur Proklamasie no 103 van 1994) » Wysiging van Bylae 2 van die Wet » Oos-Kaap, Proclamation No. 27
1
Public Service Act, 1994 (promulgated under Proclamation no 103 of 1994) » Amendment of Schedule 2 of the Act » Eastern Cape, Proclamation No. 27
1
2017/07/24
Regulation Gazette No. 41000, R 10742, Vol. 625    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Lesedi Plaaslike Munisipaliteit, Proclamation No. 25
3
453
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit » Lesedi Local Municipality, Proclamation No. 25
2
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, Proclamation No. 24
2
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral to matters to existing Special Investigating Unit » Department of Rural Development and Land Reform, Proclamation No. 24
2
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van Aangeleenthede na Bestaande Spesiale Ondersoekeenheid, Proclamation No. 23
2
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of Matters to Existing Special Investigating Unit, Proclamation No. 23
2
2017/07/14
National Gazette No. 40981, Vol. 625    
Wet op die Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004 » Kennisgewing deur President ten opsigte van Entiteite deur Veiligheidsraad van Verenigde Nasies gedentifiseer, Proclamation No. 22
7
463
Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and related Activities Act, 2004 » Notification by President in respect of Entities identified by the United Nations Security Council, Proclamation No. 22
2
Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste-en Verwante Aktiwiteite, 2004 » Kennisgewing deur die President ten opsigte van Entiteite deur Veiligheidsraad van Verenigde Nasies gedentifiseer, Proclamation No. 21
6
Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and related Activities Act, 2004 » Notification by President in respect of Entities identified by the United Nations Security Council, Proclamation No. 21
2
< 2017/11/10
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address