Municipal Notice No. 30 of 2017

Munisipale Stelselswet (32/2000) » Kennisgewing van goedkeuring van die GOP en Begroting, Eiendomsbelasting...
Title Munisipale Stelselswet (32/2000) » Kennisgewing van goedkeuring van die GOP en Begroting, Eiendomsbelasting en Verbruikers Tariewe en Tarief Aanpassings 2017/18 Finansile Jaar
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2134 of 11 September, 2017, 1 page(s), 97.2Kb