Provincial Gazettes (Northern Cape)

Dated Provincial Gazettes (Northern Cape) Pages Days
Yesterday Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2182, Vol. 25
40
1
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Revision of the Spatial Development Framework (SDF) of the Kgatelopele Municipality KLM2017/18/016, No. 59   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) » Hersiening van die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (ROR) van die Plaaslike Munisipaliteit Kgatelopele KLM2017/18/016, No. 59   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Portion 107 of Farm Mier no 585, Mier, No. 60   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (Wet 16 van 2013) » Gedeelte 107 van Plaas Mier no 585, Mier, No. 60   1  
Kamiesberg Municipality » Standing Rules and Orders Regulating the Meetings of the Council of Kamiesberg Municipality and all its Committees, No. 1   26  
2018/05/14 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2181, Vol. 25
16
8
Spatial Planning and Land use Management By-Law » Erf 875, Kuruman, No. 56   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening » Erf 875, Kuruman, No. 56   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 624, Kathu, No. 57   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Erf 624, Kathu, No. 57   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 824, Kathu, No. 58   1  
See all notices for Gazette 2181...    
2018/05/07 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2180, Vol. 25
16
15
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 152, Fraserburg, No. 53   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 152, Fraserburg, No. 53   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Rezoning of Erf 2439, Upington, No. 55   1  
Removal, Suspension and Amendment of Restrictions Act (84/1967) » Erf 4289, 25 Yolande Crescent, Kimberley, No. 9   3  
Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkings (84/1967) » Erf 4289, Yolandesingel 25, Kimberley, No. 9   3  
See all notices for Gazette 2180...    
2018/05/04 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2179, Vol. 25
16
18
Northern Cape Liquor Act, 2008 » Notice of intention to apply in terms of section 20 of the act for license [reg 4 (1)], No. 54   6  
Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 van die wet vir n lisensie aansoek te doen [reg 4 (1)], No. 54   6  
2018/04/30 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2178, Vol. 25
16
22
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 127, Rietfontein, No. 52   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Erf 127, Rietfontein, No. 52   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 152, Fraserburg, No. 53   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 152, Fraserburg, No. 53   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) (SPLUMA) » Spatial Development Framework review, No. 8   3  
2018/04/23 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2177, Vol. 25
20
29
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Land use Management By-law for Dawid Kruiper Municipality, No. 51   9  
2018/04/16 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2176, Vol. 25
16
36
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Compilation of a Land use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures, Regulations and By-laws-LUMS) for the Khi-Ma Municipality, No. 49   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) » Samestelling van n allesinsluitende Grondgebruikbestuurstelsel (Soneringskema, Grondontwikkelingsprosedures, Regulasies en By-WetteLUMS) vir Munisipaliteit Khi-Ma, No. 49   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 2482, Upington, No. 50   4  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Erf 2482, Upington, No. 50   4  
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Northern Cape) as they are published

Email address