Provincial Gazettes (Northern Cape)

Dated Provincial Gazettes (Northern Cape) Pages Days
2018/12/17 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2231, Vol. 25
16
2
Kai Garib Spatial Planning and Land use Management By-Law » Rezoning of Erf 84, Kakamas, No. 144   1  
Kai Garib Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verorderinge » Hersonering van Erf 84, Kakamas, No. 144   1  
Kai Garib Spatial Planning and Land use Management By-Law » Erf 1612, Kakamas, No. 145   1  
Kai Garib Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verorderinge » Erf 1612, Kakamas, No. 145   1  
Local Government » Municipal Finance Management Act, 2003 » Kareeberg Municipality » Tariffs for 2018/2019 financial year, No. 38   1  
See all notices for Gazette 2231...    
2018/12/10 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2230, Vol. 25
20
9
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 2360, Upington, No. 141   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Erf 2360, Upington, No. 141   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 834, Upington, No. 142   1  
SpatialPlanning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 834, Upington, No. 142   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Rezoning of Erf 836, Upington, No. 143   1  
See all notices for Gazette 2230...    
2018/12/07 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2229, Vol. 25
16
12
Northern Cape Liquor Act, 2008 » Notice of intention to apply in terms of section 20 of the act for license [reg 4 (1)], No. 139   3  
Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 van die wet vir n lisensie aansoek te doen [reg 4 (1)], No. 139   3  
Northern Cape Liquor Act, 2008 » Notice of intention to apply in terms of section 20 (1) (d) of the act for the permanent/temporary transfer of a license to other premises (reg 45), No. 140   3  
Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 (1) (d) van die wet vir die permanente/tydelike oordrag van lisensie na n ander perseel aansoek te doen (reg 45), No. 140   3  
2018/12/05 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2228, Vol. 25
12
14
National Road Traffic Act (93/1996) » Schedule of Fees in respect of Registration and Licencing of Motor Vehicles, No. 2   9  
2018/12/03 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2227, Vol. 25
16
16
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Richtersveld Municipality, No. 137   1  
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) » Richtersveld Munisipaliteit, No. 137   1  
Local Government » Municipal Finance Management Act (56/2003) » Publication of the Northern Cape Municipal Consolidated Statement » 4th Quarter ended 30 June 2018, No. 138   1  
Plaaslike Owerhede » Wet op Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Publieke Kennisgewing dat die aanvullende waardasierol ter insae l en dat besware teen waardasies op die Rol ingedien kan word, No. 36   2  
2018/11/26 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2226, Vol. 25
32
23
National Environmental Management » Protected Areas Act (57/2003) » Northern Cape Department of Environment and Nature Conservation, No. 129   1  
Nasionale Omgewingbestuur » Wet op Beskermde Gebiede (57/2003) » Noord-Kaap Departement Omgewing en Natuurbewaring, No. 129   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Compilation of the Spatial Development Framework of Ga-Segonyana Local Municipality in terms of the Act, No. 130   1  
Northern Cape Gambling Act (3/2008) » Notice is hereby given of applications received for Limited Payout Machines Site Operator Licences from Route Operator Vukani Gaming Slots Northern Cape, No. 131   2  
Northern Cape Gambling Act (3/2008) » Applications received for Site Operator licences from Route Operator Gold Rush Gaming Group Northern Cape Province, No. 132   3  
See all notices for Gazette 2226...    
2018/11/19 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2225, Vol. 25
20
30
Municipal Ordinance (20/1974) » Erf 204, Kakamas, No. 127   1  
Munisipale Ordonnansie (20/1974) » Erf 204, Kakamas, No. 127   1  
Northern Cape Gambling Act (3/2008) » Notice is hereby given of applications received for bookmaker licences in the Northern Cape, No. 128   2  
Removal, Suspension and Amendment of Restrictions Act (84/1967) » Erf 2460, 11 Cohen Street, Kimberley, No. 34   1  
Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkings (84/1967) » Erf 2460, Cohenstraat 11, Kimberley, No. 34   1  
See all notices for Gazette 2225...    
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Northern Cape) as they are published

Email address