Provincial Gazettes (Kwazulu Natal)

Dated Provincial Gazettes (Kwazulu Natal) Pages Days
2017/05/26 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1828, Vol. 11
8
3
Local Government » Municipal Electoral Act (27/2000) » Electoral Commission » Election timetable » Ward 7 of the uPhongolo (Kzn 262), No. 51 6  
2017/05/25 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1827, Vol. 11
8
4
Local Government » Municipal Structures Act (117/1998) » By-election in Ward 18 of the Umdoni Municipality, No. 50 1  
Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Strukture (117/1998) » Tussenverkiesing in Wyk 18 van die Umdoni Munisipaliteit, No. 50 5  
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1826, Vol. 11
20
KwaZulu-Natal Road Traffic Act (7/1997) » Amendment of road traffic regulations, No. 49 5  
KwaZulu-Natal Padverkeerswet (7/1997) » Wysiging van padverkeersregulasies, No. 49 13  
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1825, Vol. 11
312
Local Government » Municipal Property Rates Amendments Act (29/2014) » Public notice calling for inspection of valuation roll and lodging of objections » Msunduzi Municipality, No. 45 1  
Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Public notice calling for inspection of the fifth Supplementary Valuation Roll and Lodging of Objections, No. 46 1  
Plaaslike Owerheid » Munisipale Eiendomsbelastingwet (6/2004) » Publieke kennisgewing vir inspeksie van die Vyfde Aanvullende Waardasierol en indien van besware, No. 46 4  
2017/05/19 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1824, Vol. 11
8
10
KwaZulu-Natal Land Administration Act and Immovable Asset Management Act (2/2014) » Erf 291, Ladysmith, No. 45 1  
KwaZulu-Natal Land Administration and Immovable Asset Management Act (2/2014) » Erf 30, Ladysmith, No. 46 1  
KwaZulu-Natal Land Administration Act and Immovable Asset Management Act (2/2014) » Erf 56, Madadeni, No. 47 1  
KwaZulu-Natal Land Administration Act and Immovable Asset Management Act (2/2014) » Portion 1 of Erf 1092 and Erf 1093, Estcourt, No. 48 3  
2017/05/18 Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1823, Vol. 11
8
11
Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Calling for inspection of the Twelfth Supplementary Valuation Roll (GV 2012) and lodging of objections, No. 43 2  
Local Governnment » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Calling for inspection of Supplementary Valuation Roll one (GV 2017) and lodging of objections, No. 44 4  
Provincial Gazette (Kwazulu Natal) No. 1822, Vol. 11
108
Road Carrier Permits » KwaZulu-Natal 1  
KwaZulu-Natal Gaming and Betting Act (8/2010) » Notice of application received for a change in ownership of bookmaker licences in terms of section 97 of the Act, No. 15 2  
KwaZulu-Natal Dobbelary en Weddery (8/2010) » Kennisgewing van n aansoek ontvang vir n verandering in eienaarskap van lisensies in terme van artikel 97 van die Wet, No. 15 90  
Road Carrier Permits » KwaZulu-Natal 6