Provincial Gazettes (Northern Cape)

Dated Provincial Gazettes (Northern Cape) Pages Days
2019/08/12 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2288, Vol. 26
16
166
Magareng Spatial Planning and Land use Management By-Law, 2015 » Subdivision of Remainder of Erf 327, Magareng Municipality, District Kimberley, No. 81   1  
Magareng Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur Verordening, 2015 » Onderverdeling van Restant van Erf 327, Magareng Munisipaliteit, distrik Kimberley, No. 81   1  
Local Government » Municipal Property Rates Act, 2004 » Karo Hoogland Municipality » Notice of approval/ levying of property rates tariffs for the financial year 1 July 2019-30 June 2020, No. 53   3  
2019/08/05 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2287, Vol. 26
24
173
Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Siyancuma Municipality » Public notice resolution levying property rates for the financial year 1 July 2019 to 30 June 2020, No. 76   1  
Spatial Planning and Land use Management Act of Act 16 of 2013 (SPLUMA) » Erf 1984, Ikhutseng, No. 79   1  
Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, Wet 16 van 2013 (SPLUMA) » Erf 1984, Ikhutseng, No. 79   1  
National Envirionmental Management » Protected Areas Act (57/2003) » Assigned names in terms of section 23(1)(a), assign names in terms of section 23(1)(b) and appoint the Management Authority in terms of section 38(2) of the Act, No. 80   2  
Nasionale Omgewingebestuur » Wet op Beskermde Gebiede (57/2003) » Natuurreservate verklaar in terme van artikel 23(1)(a), name toegeken in terme van artikel 23(1)(b) en die Bestuursowerheid aan te stel in terme van die Wet, No. 80   2  
See all notices for Gazette 2287...    
2019/08/02 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2286, Vol. 26
8
176
Local Government Municipal Planning and Performance Regulation 2001 » Mohokare Local Municipality » Estimates, Rates and Tariffs for 2019/2020, No. 50   4  
Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2284, Vol. 26
16
Northern Cape Liquor Act, 2008 » Notice of intention to apply in terms of section 20 of the act for license [reg 4 (1)], No. 78   6  
Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 van die wet vir n lisensie aansoek te doen [reg 4 (1)], No. 78   6  
2019/08/01 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2285, Vol. 26
8
177
Local Government » Municipal Property Rates Act, 2004 » Kamiesberg Municipality » Resolution levying property rates for the financial year 1 July 2019 to 30 June 2020, No. 49   4  
2019/07/29 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2283, Vol. 26
20
180
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Rezoning on Erf 2376, Upington, No. 74   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Hersonering op Erf 2376, Upington, No. 74   1  
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Removal of restrictive title conditions i r o Erf 35, 6 Michael Street, Kestellhof, Kimberley, No. 75   1  
Munisipale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiks Bestuurs Wet (16/2013) » Opheffing van beperkende titelvoorwaardes t o v Erf 35, Michaelstraat 6, Kestellhof, Kimberley, No. 75   1  
Local Government » Municipal Property Rates Act (6/2004) » Siyancuma Municipality » Public notice resolution levying property rates for the financial year 1 July 2019 to 30 June 2020, No. 76   1  
See all notices for Gazette 2283...    
2019/07/22 Provincial Gazette (Northern Cape) No. 2282, Vol. 26
20
187
Khai Ma Spatial Planning and Land use Management By-Law » Erf 158, Pofadder, No. 73   1  
Khai Ma Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verorderinge » Erf 158, Pofadder, No. 73   1  
Local Government » Municipal Property Rates Act, 2004 » Magaren Local Municipality » Levy rates on property reflected in the Schedule below, as well as as to any other municipal taxes and tariffs for the budget year 2019/2020 with effect from 1 July 2019, No. 45   1  
Matjhabeng Municipal Land use Planning By-Law, 2015 » Erf 3455, Virginia, No. 46   1  
Matjabeng Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015 » Erf 3455, Virginia, No. 46   5  
< 2019/09/09
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Northern Cape) as they are published

Email address